úvodní stránka mopis.czubytování
Jak to funguje Kolik ta legrace stojí Registrace On Line O nás Ubytování
Předpověď počasí Autobusová a vlaková doprava Prodejny sportovních potřeb Půjčovny a opravny lyží Lyžařské školy

Úvodní stránka ... MOPIS.CZ - Smluvni_podminky      

Smluvní podmínky

1. Úvod
 1. Cílem internetového projektu - samoobslužného obchodně podnikatelského informačního systému - MOPIS.CZ - české hory, je provozování dlouhodobé informační, reklamní, inzertní a zprostředkovatelské činnosti v oblasti podnikání a služeb v cestovním ruchu a šíření informací prostřednictvím Internetu.
 2. Cílem projektu je poskytovat aktuální a ucelené informace všem zájemcům o české hory. Na serveru jsou jednak všeobecné informace o českých horách, informace o zajímavých místech, dopravní obslužnosti apod. a jednak informace z oblasti ubytovacích kapacit, kterou daný region svým návštěvníkům nabízí. Cílem je rychlá a přehledná orientace pro všechny návštěvníky, kteří budou pro tyto informace na tento server přistupovat.
2. Rozsah a obsah předmětu plnění
 1. Objednavatel je povinen v případě objednání placených služeb uhradit Provozovateli za poskytované placené služby odměnu níže uvedeným způsobem.
 2. Objednavatel prohlašuje, že veškeré údaje uvedené při registraci, včetně identifikace fakturačního subjektu, jsou úplné, aktuální a pravdivé a nejsou v rozporu s právním řádem České republiky. Tímto se rozumí správné a úplné uvedení všech náležitostí nutných k vystavení daňového dokladu.
 3. Objednavatel se zavazuje zveřejňovat pouze pravdivé údaje. Rovněž se zavazuje aktualizovat svoji prezentaci v případě, že dojde ke změně uváděných údajů. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je zodpovědný výlučně Objednavatel.
 4. Objednavatel se dále zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky. Dále se zavazuje, že nebude Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění dat zadaných Objednavatelem prostřednictvím informačního serveru.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit jakékoli údaje, pokud:
  1. jsou v rozporu s právním řádem České republiky,
  2. jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek,
  3. svým obsahem neodpovídají zájmům Provozovatele.
 6. Provozovatel je oprávněn zasílat Objednavateli informační materiály týkající se provozu serveru.
 7. Objednavatel může kdykoli zrušit svoji Registraci v serveru, tedy vypovědět tyto Podmínky. Registrační poplatek se však Objednavateli nevrací.
3. Finanční podmínky
 1. Odměna Provozovatele za poskytované placené služby se řídí platným ceníkem serveru.
 2. Úhrada placených služeb se provádí převodem na účet Provozovatele na základě faktury vystavené Provozovatelem.
 3. Dnem úhrady faktury se stávají objednané placené služby po období 12 měsíců aktivní.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu cen za služby v souvislosti s rozšířením servisu Serveru.
4. Reklamace
 1. Lhůta pro uplatnění reklamace v případě placených služeb je 14 dnů ode dne, kdy Objednavatel zjistil nebo mohl zjistit pochybení Provozovatele.
 2. Pochybením na straně Provozovatele se rozumí Serveru a tím i zveřejňování placených informací Objednavatele po dobu delší než 8 hodin za den.
 3. Za pochybení na straně Provozovatele se nepovažují zejména výkyvy v návštěvnosti jednotlivých webových stránek Serveru.
 4. V případě pochybení na straně Provozovatele je Objednavatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu v prodloužení aktuálního aktivního období prezentace placených služeb.
 5. Technické problémy a/nebo jiné závažné okolnosti týkající se provozu Služby je Objednavatel povinen oznámit na adresu Provozovatele mopis@mopis.cz
5. Závěrečná ustanovení
 1. Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Objednavatelem se řídí těmito Podmínkami a Obchodním zákoníkem (zákonem č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a dalšími platnými předpisy.
 2. V případě, že dojde ke změně jakýchkoli údajů (např. změna adres nebo kontaktních osob) jak u Objednavatele, tak u Provozovatele, jsou smluvní strany povinny o tom neprodleně informovat druhou smluvní stranu.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto Smluvní podmínky i bez předchozího souhlasu Objednavatele, a to tím způsobem, že zveřejní jejich poslední nové a úplné znění na stránkách Serveru. Takovým zveřejněním vstoupí nové znění Smluvních podmínek v účinnost, pokud není v Podmínkách stanoveno datum pozdější. Upozornění na skutečnost, že došlo ke změně Smluvních podmínek, bude na Serveru zveřejněno nejméně po dobu 1 měsíce ode dne, kdy nové znění Smluvních podmínek vstoupí v platnost a účinnost.

 4. Tyto Smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 7. 2006.

Nezapomínejte, že
není důležité že jste, ale i kolik očí vás vidí

podpořte i vy
svůj nový informační systém


RYCHLE - JEDNODUŠE - PŘEHLEDNĚ


Reklama


Stany - Outdoor

© Mopis.cz 2019   -    Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.